Verwerkingen van persoonsgegevens binnen Juridisch Adviesbureau Noord 

Het Juridisch Adviesbureau geeft u (gratis) juridisch advies en informatie op verschillende rechtsterreinen. Tevens verlenen wij rechtsbijstand. Bij de werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening, en de ondersteuning daarvan legt het Juridisch Adviesbureau Noord persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van het Juridisch Adviesbureau Noord, zoals het financieel beheer, management en beleidsdoeleinden. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de dienstverlening, het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, en de verantwoording aan derden.

Afhankelijk van de relatie die u met Juridisch Adviesbureau Noord heeft, worden uw gegevens in afzonderlijke persoonsgegevensverwerkingen opgenomen. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen is de eigenaar van Juridisch Adviesbureau Noord.

De klant van het Juridisch Adviesbureau Noord

Als u zich tot Juridisch Adviesbureau wendt voor informatie en advies als u met een juridische vraag of probleem zit, zullen wij in eerste instantie zo min mogelijk gegevens over u vastleggen. De door u meegenomen (achtergrond)informatie met betrekking tot uw vraag of probleem en uw mondelinge toelichtingen leggen wij in beginsel niet vast. U houdt deze informatie zelf bij u.

Juridisch Adviesbureau Noord legt bij de uitvoering van haar taken en in het kader van de overige werkzaamheden wel enkele andere gegevens over u vast, met name:

 • uw personalia, kenmerken en contactgegevens; 
 • het soort vraag waarmee u bij ons komt;
 • hoe en waar u met ons in contact bent gekomen; 
 • het resultaat; 
 • gegevens over een eventuele doorverwijzing.

  Wij delen uw persoonsgegevens niet in geval van doorverwijzing met een advocaat of andere partij naar wie wordt doorverwezen. Tenzij dit op verzoek is van u.

Vastleggen van gegevens van online bezoekers

De website van het Juridisch Adviesbureau Noord kunt u anoniem raadplegen. Juridisch Adviesbureau Noord is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de website. Statistische gegevens, die iets zeggen over het gebruik van deze website en die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan het Juridisch Adviesbureau Noord haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

Juridisch Adviesbureau Noord maakt daarbij gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie van bezoekers en worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt.

Wanneer u buiten kantooruren via deze website per-email reageert, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of informatieverzoek.

Meer informatie over het gebruik van cookies op juridischadviesnoord.nl leest u in het cookiebeleid.

Uw privacyrechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn of verwijderen; 
 • bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde; en/of
 • eventueel eerder gegeven toestemming in te trekken.

Deze rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden, en daarom niet absoluut. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

U kunt uw verzoek, zoals een verzoek om kennisneming of verbetering van de gegevens, schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen moeten wij uw identiteit kunnen vaststellen. U dient daarom bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort te voegen. Wij vragen u daarbij het BSN-nummer en uw foto af te schermen of zwart te maken. U kunt daarbij ook gebruikmaken van een speciaal daarvoor bedoelde app van de Rijksoverheid.

Voor het indienen van een verzoek kunt u per post contact opnemen per brief of per e-mail. Zie contacten voor (e-mail)adres.

Op dit adres kunt u ook terecht indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop Juridisch Adviesbureau Noord met uw gegevens omgaat, of als u informatie zoekt over de regeling met betrekking tot agressie en geweld in verband met het afhandelen van incidenten bij Juridisch Adviesbureau Noord.

U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Juridisch Adviesbureau Noord behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor eventuele updates.

Disclaimer met betrekking tot de informatie op de website

Juridisch Adviesbureau Noord is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt het Juridisch Adviesbureau Noord geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Juridisch Adviesbureau Noord of door u.

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn